.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Genombrott för svensk trävaruexport till Kina under 2013

Genombrott för svensk trävaruexport till Kina under 2013

Publicerat av Cecilia Helland torsdag, 19 december 2013.

2013 är genombrottsåret för svensk trävaruexport till Kina med en förväntad trefaldigad volym jämfört med 2012. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

För hela året kommer volymen sannolikt att bli drygt 400 000 kubikmeter, vilket skulle innebära nära en trefaldigad volym jämfört med 2012.

- Den kinesiska marknaden uppskattar de svenska träprodukternas höga kvalitet och det svenska uthålliga skogsbruket. Kinas medvetenhet om träets positiva påverkan på klimatet ökar också, säger Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.

Det är ett av utropstecknen under ett år som hittills varit utmanande för skogsindustrin. Företagens åtgärder för att stärka konkurrenskraften genom rationaliseringar, effektiviseringar och etablering på nya marknader - produktmässigt och geografiskt - fortsätter. Den starka kronan minskar dock effekten av dessa åtgärder.

Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade med fyra procent första tre kvartalen. Det är dock en mindre tillbakagång än vad som gäller exporten av alla varor från Sverige.

Papper & Massa

Produktionen av papper återhämtar sig i vissa länder/regioner, men är fortsatt svag i Europa och det har skett en inbromsning i Kina. Pappersproduktionen i Sverige har gått tillbaka årets första tio månader. Största delen av minskningen kan hänföras till nedläggning av fyra pappersmaskiner för tillverkning av tidnings- och tidskriftspapper. Även pappersexporten från Sverige har minskat.

Efterfrågan på grafiska papper i Europa har under fem år (2007 – 2012) minskat med omkring en femtedel. I år har minskningen fortsatt med fem procent till och med oktober; men minskningen hejdades under sommaren. Några tillverkare av grafiskt papper har för att bredda produktmixen och på sikt minska beroendet av marknaden för grafiska papper inlett tillverkning av olika slag av förpackningsmaterial.

Det har varit något högre produktion och minskad export även av massa i Sverige. Globalt har massaleveranserna ökat med drygt tre procent till och med oktober. Priset på blekt barrsulfatmassa har kunnat höjas senaste tre månaderna.

Sågade trävaror

Under 2013 har två sågverk stängt. Men en något högre produktionstakt i Sverige under andra halvåret 2013 innebär ändå ungefär oförändrad produktion under helåret. Höga råvarukostnader för svenska sågverk innebär fortsatt tuffa förutsättningar trots prishöjningar på trävaror.

Om KvartalsrapportenSå går det för skogsindustrin

”Så går det för skogsindustrin” är en kvartalsredogörelse för utvecklingen och läget för skogsindustrin och dess delbranscher sågverks-, massa- och pappersindustrin. Informationen baseras på officiell statistik och på Skogsindustriernas statistik. Kvartalsrapporten är tänkt att komma ut fyra gånger per år och riktar sig till en bred läsekrets av beslutsfattare, journalister, analytiker och andra intressenter.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

kina

Klockan i Hong Kong, Kina

CN - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items