.

© Copyright – EtableringUtomlands.se
Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Svenskt Trä inspirerar till ökat träbyggande i Polen

Svenskt Trä inspirerar till ökat träbyggande i Polen

Publicerat av Cecilia Helland måndag, 10 mars 2014.

Nya och utökade affärskontakter mellan svensk sågverksindustri och polsk träindustri. Det var målet med den träkonferens som genomfördes i den polska staden Poznan i början av mars i år.

På programmet stod bland annat en konferens om modernt träbyggande, besök på polska träindustrianläggningar samt individuella affärsmöten mellan svenska sågverksrepresentanter och polsk träindustri.

Deltagare från polsk sida var företag inom den träarbetande industrin såsom småhustillverkare och tillverkare av limträ. Från svensk sida deltog statssekreteraren på Landsbygdsdepartementet Magnus Kindbom samt ambassadör Staffan Herrström vilken också öppnade konferensen. Huvudparten i den svenska delegationen var ett flertal företrädare för den svenska trävaruindustrin samt representanter för Svenskt Trä och Business Sweden.

– Det här är ett mycket bra tillfälle att informera den polska träindustrin om svenskt hållbart skogsbruk, vilka trävaror vår bransch kan leverera och hur vi i Sverige använder trä i modernt byggande. Bland annat visade vi hur vi använder industriellt träbyggande för flervåningshus och limträkonstruktioner för sporthallar. Konferensen kommer att öka kunskapen från båda håll vilket resulterar i ett ökat affärsutbyte, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

Under eventets första dag deltog statssekreterare Magnus Kindbom och Svenskt Trä i ett rundabordssamtal med vice statssekreteraren för det polska infrastruktur- och utvecklingsministeriet, polska myndigheter och träinstitutionen på det polska universitetet.

– Syftet är att få upp trä som byggmaterial på agendan i Polen i allmänhet och Poznan i synnerhet. Det gör vi effektivast genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenheter av att bygga i trä, säger Mikael Eliasson.

En viktig del i programmet var ”match making” mellan svenska sågverk och polsk träindustri, med syftet att hitta individuella ingångar till utökade affärsrelationer. Från svensk trävaruindustri deltog bland andra: Bergkvist-Insjön AB, Moelven Industrier, Rörvik Timber, Siljan Timber, Södra Timber AB och Wood Support AB.

Samma dag besökte också de svenska sågverksrepresentanterna produktionsanläggningarna hos företagen Steico och Zetbeer.

På dagordningen för konferensen om träbyggande stod bland annat:

  • Produktion och produkter från svenska sågverk
  • Moderna träkonstruktioner
  • Utveckling av träkonstruktioner och certifiering av svenska trähus
  • Träbyggande i Polen, möjligheter, hinder och risker
  • Efterfrågan på färdigbehandlat trä i polsk byggindustri
  • Paneldiskussion

Eventet genomfördes av Svenskt Trä i samarbete med Business Sweden.

Exporten av sågade trävaror från Sverige till Polen var 150 000 kubikmeter 2013. Det är en ökning med 20% jämfört med föregående år. Exporten av sågade trävaror till Polen förutspås fortsätta att öka i framtiden.

Fakta om svensk och polsk träindustri
Sverige är till ytan det tredje största landet i Europa. Skogsbaserad industri står för 11-13 procent av landets totala sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde inom den svenska industrin och 11 procent av Sveriges export. Sverige är den tredje största exportören i världen av sågade trävaror.

Polen är täckt av skog till 30 procent. Landet är en stor producent av trähus, takstolar, dörrar, fönster och möbler. Idag används trä inom den polska byggsektorn främst vid produktion av småhus och takstolar, men trä kan användas till mycket mer och argument för att använda mer trä i byggsektorn är många. Staden Poznan är profilerad som Polens ledande stad för träindustri, och det finns företag i regionen med en stor kompetens inom träbyggande.

Sverige och Polen har tecknat en bilateral deklaration om samarbete inom strategiskt viktiga områden. Ett av områdena för ytterligare samarbete är skog och trä, där båda länders regeringar uttalat en vilja att utnyttja potentialen för ökat användande av och handel med skogsprodukter.

Publicerat av

Cecilia Helland

Ansvarig skribent på Etablering Utomlands.

polen

Klockan i Polen

PL - Time
There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items